QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐẦU BẾP VIỆT NAM

Phê duyệt theo quyết định số 57/QĐ-HHDLVN, ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên của Hội Hội lấy tên: Hội Đầu bếp Việt Nam

Tên giao dịch tiếng Anh: Viet Nam Chef Association

Tên viết tắt: VICA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hội

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Hội

Điều 4. Địa vị pháp lý

Chương II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ

Điều 6. Quyền của Hội

Chương III: HỘI VIÊN

Điều 7. Hình thức Hội viên

Điều 8. Điều kiện trở thành hội viên

Điều 9. Quyền của hội viên

Điều 10. Nghĩa vụ của Hội viên

Điều 11. Chấm dứt tư cách hội viên

Chương IV: TỔ CHỨC HỘI

Điều 12. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội

Điều 13. Cơ cấu tổ chức của Hội

Điều 14. Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường

Điều 15. Ban Chấp hành Hội

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hội

Điều 17. Ban Kiểm tra Hội

Điều 18. Chủ tịch và Phó chủ tịch

Điều 19.Tổng thư ký Hội

Điều 20. Cơ quan Hội

Điều 21. Câu lạc bộ chuyên ngành

Điều 22. Chi hội Đầu bếp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chương V: TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 23. Nguồn thu của Hội

Điều 24. Các khoản chi của Hội

Điều 25. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hội

Chương VI: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng

Điều 27. Kỷ luật

Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Điều 29. Hiệu lực thi hành.

>> Tải chi tiết Điều lệ Hội tại đây